ਮਨਾਉਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਸੱਸ ਨੇ ਨੂੰਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਇਹ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵੀ ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤਾਜਾ ਮਾ ਮ ਲਾ ਸੋ ਸ਼ ਲ ਮੀ ਡੀ ਆ ਤੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਰਿ ਅ ਲ ਹੋਇਆ ਮੈ ਡ ਮ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁ ਲਾ ਟੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਡਮ ਵੱਲੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ

ਦੁੱ ਖੀ ਏ ਮੈ ਆਪਣੇ ਦਫ ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਇਕ ਐ ਸਾ ਕੇਸ ਦੇ ਖ ਣ ਨੂੰ ਸਾਹ ਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਮੈ ਵੀ ਹੈ ਰਾ ਨ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ ੜੀ ਲਿ ਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਜੀ ਨੀ ਅਰ ਕੁ ੜੀ ਹੈ ਮੁੰ ਡਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੀ ਸ ਟੇ ਟ ਦਾ ਹੈ ਮੈ ਡ ਮ ਮ ਨੀ ਸ਼ਾ ਗੁ ਲਾ ਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈ

ਐਸਾ ਮਾ ਮ ਲਾ ਆਪਣੀ ਜਿੰ ਦ ਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁ ਣਿ ਆ ਲੜਕੀ ਦੇ ਦੋ ਪਰਿ ਵਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਇਹ ਵਿਆਹ ਸੋ ਸ਼ ਲ ਸਾ ਟ ਸਾਦੀ ਡਾ ਟ ਕਾਮ ਰਾਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਇ ਆ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵਰ ਜਨਿ ਟੀ ਸੋਅ ਕਰ ਨਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ

ਅਡੈ ਟੀਟੀ ਦੇ ਵੱਖ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹ ਮੇ ਸ਼ਾ ਹੀ ਦਬਾਇਆ ਕਿਉ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਡਮ ਮ ਨੀ ਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਔਰਤ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਡ ਟੀਟੀ ਪਰੂਫ ਕ ਰ ਨ ਲਈ ਫੋ ਰ ਸ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਕਦੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੋ ਸਬੂਤ ਮੰ ਗਿ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁ ਆ ਰਾ ਹੈ ਸਰਮ ਆ ਉ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੈ ਡ ਮ ਮ ਨੀ ਸ਼ਾ ਗੁ ਲਾ ਟੀ ਵੱਲੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਜਰੂ ਕ ਲਾ ਸ ਲਗਾ ਵਾਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀ ਕਿਸ ਤਰਾ ਦੇ ਸਸ ਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਜੇ ਪੜੀ ਲਿ ਖੀ ਹਾਈ ਕੁਆ ਲੀ ਫਾ ਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀ ਇਸ ਤਰਾ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱ ਖੀ ਹੋਈ ਹੋਰ ਦੇ ਖੋ ਕਿ ਕਿ ਕਿਹਾ ਉਸ ਪਰਿ ਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈ ਡ ਮ ਮ ਨੀ ਸ਼ਾ ਗੁ ਲਾ ਟੀ ਨੇ